+370 349 56845

Verslui - NOX

Kas yra AZO NOX?

„AZO NOX“ – pramonėje plačiai naudojami amoniakinio vandens ar karbamido pagrindu gaminami cheminiai produktai, mažinantys kenksmingų azoto oksidų (NOx) dujų emisiją pramonėje ir kurą deginančiuose įrenginiuose.

Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai skatina imtis ryžtingų veiksmų, užtikrinant gamtai ir žmogaus sveikatai kenksmingo smogo bei rūgščiojo lietaus susidarymo prevenciją. „AZO NOX“ cheminių produktų grupė padeda sumažinti kenksmingų dalelių – azoto oksidų išsiskyrimą į atmosferą vykstant degimo procesui. Šie „Gaschemos“ produktai, gaminami pasitelkiant specialias technologijas, plačiai naudojami energetikos pramonėje, termofikacinėse jėgainėse, pramoninėse katilinėse, atliekų perdirbimo gamyklose, cemento krosnyse, laivybos sektoriuje.

 

Pagrindiniai būdai, leidžiantys sumažinti NOx emisiją, yra SCR (selektyvusis katalizinis redukavimas) ir SNCR (selektyvusis nekatalizinis redukavimas). Į šias sistemas įpurškiami amoniako ar karbamido tirpalai, kurie padeda sumažinti azoto oksidų išsiskyrimą iki 95 %.

AZO NOx gamyba laboratorijojeDiegiant taršą mažinančias technologijas, ne mažiau svarbu pasirinkti patikimą ir kokybišką reagentą. „Gaschema“ siūlo Jums įsigyti taršą mažinančius produktus, pagamintus karbamido arba amoniako pagrindu, tokius kaip „AZO NOX AV1“, „AZO NOX AV2“, „AZO NOX AUS20“ ar „AZO NOX AUS40“. Tačiau galime pasiūlyti ir individualiai Jums pritaikytus produktus, t. y. galime pagaminti tokios koncentracijos taršą mažinantį produktą, kokio reikia priklausomai nuo Jūsų įmonės specifikos, pajėgumo ar technologinių reikalavimų.

Azoto oksidas (NOx) – dujiniai teršalai, pirmiausiai susiformuojantys vykstant degimo procesui. Pagrindiniai azoto oksido (NOx) šaltiniai yra mobiliosios transporto priemonės, elektros jėgainių katilai, cemento degimo krosnys, pramoninės katilinės, termofikacinės jėgainės, stiklo pramonė, naftos perdirbimo įmonės.

Yra keletas azoto oksido dujų (NOx) formų:

Azoto monoksido dujos (NO)
Poveikis gamtai: skatina rūgščiojo lietaus susidarymą.
Poveikis žmogui: sukelia galvos skausmą, pykinimą, dirgina akis ir gerklę.
Atskirai NO yra bespalvės ir bekvapės dujos. Vykstant degimo procesui šios dujos dominuoja – jos sudaro daugiau kaip 95 % NOx dujų.

azo_images01

                                                                                                    1 pav. Rūgščiojo lietaus susidarymas

Azoto dioksido dujos (NO2)
Poveikis gamtai: skatina ozono, smogo susidarymą.
Poveikis žmogui: sukelia kvėpavimo sutrikimus.
Azoto dioksidas NO2 yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Šios dujos sudaro apie 5 % NOdujų.

SCR (selektyviojo katalizinio redukavimo) veikimo principas pagrįstas amoniako ir kenksmingų azoto oksido dujų (NOx) sąveika esant katalizatoriui. SCR sistemoje katalizatorius padeda net 95 % sumažinti NOx dujų emisiją.

azo_images_22 pav. Selektyviojo katalizinio redukavimo procesas

Kaip matyti 2 pav., redukavimo reagentas – pasirinktas „AZO NOX“ produktas – SCR sistemoje įpurškiamas ir sumaišomas su išmetamosiomis dujomis (NOx) prieš katalizatorių. Dujų mišinys pereina per katalizatoriaus sluoksnius, kur kenksmingos dujos (NOx) paverčiamos nekenksmingomis azoto dujomis (N2) ir vandens (H2O) garais. Kad selektyviojo katalizinio redukavimo procesas būtų efektyvus, reikalinga 300–350 °C temperatūra.

Kodėl verta rinktis SCR sistemą?
-NOx dujų emisija sumažinama net iki 95%, todėl ši technologija leidžia įvykdyti net griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus;
-Degimo temperatūra turi būti žymiai mažesnė nei SNCR sistemoje.

SNCR sistema (selektyvusis nekatalizinis redukavimas), kaip ir SCR sistema (selektyvusis katalizinis redukavimas), pagrįsta pasirinkto „AZO NOX“ produkto sąveika su kenksmingomis azoto oksido dujomis (NOx). SNCR sistemoje nėra katalizatoriaus, todėl itin svarbu parinkti tinkamą temperatūros režimą, kad NOx emisija būtų efektyviai sumažinta. Pvz., naudojant „AZO NOX AV1“, NOx temperatūra turėtų būti 871–982 °C. Kai temperatūra yra didesnė nei 1000 °C, amoniakas virsta kenksmingomis azoto monoksido dujomis (NO).

SNCR sistema plačiai taikoma įprastiniuose kurą deginančiuose įrenginiuose (stiklo, plieno, naftos perdirbimo, biomasės, atliekų deginimo, cemento krosnyse) kaip efektyvi ir ekonomiška technologija, mažinanti azoto oksidų susidarymą. SNCR sistema padeda lengvai sumažinti kenksmingų dujų emisiją iki 80 %, o kai kuriais atvejais – net iki 95 %.

sncr_sistema_aus_203 pav. Selektyviojo nekatalizinio redukavimo procesas

3 pav. matyti, kad reagentas – pasirinktas „AZO NOX“ produktas – iš talpos tiekiamas į purkštukus, išdėstytus krosnies viduje. Labai svarbu SNCR sistemoje nustatyti tikslų darbo režimą – optimizuoti reagento įpurškimą į išmetamąsias dujas, esant tiksliai apibrėžtai temperatūrai.

Kaip ir taikant SCR sistemą, galutiniai SNCR sistemos produktai yra N2 ir H2O.

Pagrindiniai SNCR procesų efektyvumo veiksniai, mažinantys NOx emisiją
-Pirminė azoto oksido (NOx) koncentracija;
-Išmetamųjų dujų temperatūra reakcijos zonoje;
-Tolygi išmetamųjų dujų temperatūra reakcijos zonoje;
-Amoniako vandens arba karbamido tirpalo įpurškimo dažnis;
-Krosnies konfigūracija, nuo kurios priklauso purkštukų išdėstymas.

Kodėl verta rinktis SNCR technologiją?
-SNCR technologijos įdiegimas reikalauja kur kas mažiau investicijų nei SCR sistema;
-Sistema įrengiama greitai, todėl išvengiama veiklos prastovų;
-SNCR yra saugi ir patikima aukštos kokybės technologija;
-Lietuvoje ši sistema diegiama įvairių pramonės šakų įrangoje.

Iki 25 % koncentracijos amoniako vandens tirpalas. Mažesnės koncentracijos amoniako vandens pagrindu gaminamas tirpalą yra paprasčiau trasportuoti ir saugoti. Dėl šių priežasčių jis dažniau transportuojamas į užsienį.

„AV1“ ir „AV2“ transportuojamas
-Autocisternose (24 000 l);
-IBC konteineriuose (1 000 l).

Produkto transportavimas turi atitikti ADR/RID keliamus saugumo reikalavimus
-ADR/RID klasė 8;
-UN identifikavimo numeris 2672;
-Pakavimo klasė III;
-Klasifikacijos kodas C5.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.
Nesupakuotas produktas transportuojamas pagal II priede MARPOL73/78 ir IBC kodeksą. Supakuotiems kroviniams kodeksas netaikomas.

Daugiau kaip 25% koncentracijos amoniako vanduo. Amoniakas yra degus produktas, todėl didesnės koncentracijos amoniako vandens tirpalui reikalingos specialios laikymo sąlygos.

„AV1“ ir „AV2“ transportuojamas
-Autocisternose (24 000 l);
-IBC konteineriuose (1 000 l).

Produkto transportavimas turi atitikti ADR/RID keliamus saugumo reikalavimus
-ADR/RID klasė 8;
-UN identifikavimo numeris 2672;
-Pakavimo klasė III;
-Klasifikacijos kodas C5.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.
Nesupakuotas produktas transportuojamas pagal II priede MARPOL73/78 ir IBC kodeksą. Supakuotiems kroviniams kodeksas netaikomas.

20% karbamido tirpalas, naudojamas kenksmingų azoto oksidų kiekiui pramoninėse degimo krosnyse ir gamyklose sumažinti. Naudojamas tiek SCR, tiek SNCR sistemose.

40% karbamido tirpalas, įprastai naudojamas pramoninėse degimo krosnyse, gamyklose bei dyzeliniuose laivų varikliuose.

Laivų dyzeliniai varikliai pasižymi aukštu efektyvumu naudojant žemos kokybės kurą – mazutą. Tačiau pagrindinis šių variklių trūkumas – didelis išmetamųjų dujų (NOx) emisijos kiekis, viršijantis autotransporto ar elektros jėgainių NOx emisiją. Tarptautinė laivybos organizacija (angl. International Maritime Organization – IMO), kontroliuojanti MARPOLO konvenciją (žr. priedą Nr. 6), įsigaliojusią nuo 2005 m. gegužės 19 d., yra įsipareigojusi sumažinti laivų, pagamintų nuo 2000 m. sausio 1 d. ir kurių varikliai viršija 130 kW, išmetamųjų dujų (NOx) emisijos kiekį.

Nors „AUS 40“ turi specifinį kvapą, tačiau yra plačiai naudojamas dėl šių savybių:
-Nėra toksiškas;
-Saugus eksploatuoti;
-Aplinkos temperatūroje neišsiskiria amoniakas.

SCR veikimo principas
Siekiant sumažinti NOx emisiją, laivų varikliuose naudojama SCR sistema, kurios efektyvumas siekia iki 99 %.

scr_sistema_laivuose_aus_40Selektyviojo katalizinio redukavimo sistema laivų varikliuose

1 – karbamido tirpalo („AUS 40 %“) talpa;
2 – siurblys;
3 – srauto debitas;
4 – karbamido tirpalo („AUS 40 %“) išpurškimas;
5 – statinis sumaišymas;
6 – suspaustas oras;
7 – SCR katalizatorius;
8 – oksidacijos katalizatorius;
9 – slopintuvas;
10 – NO analizatorius.

40 % karbamido tirpalas („AUS 40 %“) iš talpos (1) siurbliu (2) tiekiamas į purkštukus (4), pro kuriuos yra įpurškiamas į išmetamąsias dujas (NOx). Išmetamosios dujos (NOx) prieš statinį dujų sumaišymą (5) patenka į srauto paskirstymo elementus (3), kad būtų suformuotas linijinis srautas. Dujų mišinys patenka į katalizatoriaus bloką, kurį sudaro SCR (7) ir oksidavimo (8) katalizatoriai. Pagrindinė SCR katalizatoriaus (7) funkcija – kenksmingas išmetamąsias dujas (NOx) paversti nekenksmingais elementais N2 ir H2O:

1) 4NO + 4NH3 −> 4N2 + 6H2O

2) 6NO2 + 8NH3 −> 7N2 + 12H2O

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų reakcijų, mažinant išmetamąsias dujas (NOx) reikalingas amoniakas, t. y. 40 % karbamido tirpalas („AUS 40“) aukštoje temperatūroje skyla į amoniaką (NH3), kuris reaguoja su kenksmingomis NOx dujomis.

Pagrindinė oksidavimo katalizatoriaus (8) funkcija − degimo proceso metu susidariusius elementus, t. y. anglies monoksidus (CO) ir dujinės fazės angliavandenilius (CH) paversti netoksiškomis dujomis, t. y. anglies dioksidu (CO2) ir vandens garais (H2O).

(1) CO+1/2O2 −> CO2

(2) [Angliavandeniliai] + O2 −> CO2 + H2O

Kad išmetamosios dujos būtų efektyviau paverčiamos netoksiškomis, į sistemą papildomai tiekiamas oras (6).Naudojant SCR sistemą laivuose, itin sumažinamos ir kontroliuojamos šios medžiagos: NOx dujos, anglies monoksidai (CO) ir angliavandeniliai (CH).

http://www.imo.org/ (Informacija apie 6 priedą IMO)
https://www.dieselnet.com (Informacija apie oksidacijos katalizatorius)