+370 349 56845

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.AZO.LT TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Šalių) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, Šalių atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu ir pardavimu www.azo.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Užsakydamas prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir jos tampa teisiniu dokumentu privalomu Šalims.

1.2. Pirkėjas, akceptuodamas šias Taisykles, tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti ir užsakyti paslaugas www.azo.lt elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. Elektroninės parduotuvės www.azo.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir suformavęs pirkinių krepšelį, bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, elektroninėje parduotuvėje paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nepritaria visoms ar tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.azo.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

2.3. Suformuotas užsakymas yra PVM sąskaita faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.azo.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.azo.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus numatytus 3.3 p.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama, nepažeista apsauginė pakuotė (kitos prekių grąžinimo sąlygos pateiktos šių Taisyklių 11 skyriuje).

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jų pristatymo išlaidas, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių atsiėmimą „Gaschema“ prekybiniame objekte, privalo jas atsiimti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Visi veiksmai atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

4.4. Registracijos elektroninėje parduotuvėje www.azo.lt metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

4.5. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Visą dėl neatnaujintų duomenų kylančią nuostolių riziką prisiima Pirkėjas.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis www.azo.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuostatų, taip pat kitų elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų  bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti, Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ir tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuos susijusius Pirkėjo nuostolius. Išskirtiniais atvejais Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo registraciją, informuodamas Pirkėją elektroniniu laišku ir nurodydamas priežastis.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu ar elektroninės bankininkystės sistemomis (Taisyklių 8.2 ir 8.3 skirsniai), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

5.3. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynais pinigais prekių atsiėmimo metu pasirinktame „Gaschema“ prekybiniame objekte, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

5.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.azo.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu,  Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus 3.2. p. numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. p. numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad pirkėjo ir/ar jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų prekybos internetinėje parduotuvėje tikslu.

7.2. Paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka kad pirkėjo ir/ar jo atstovų pateikti Pirkėjo ir/ar jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų prekybos internetinėje parduotuvėje tikslu, kaip aptarta kitame punkte

7.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovas (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir/ar trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir/ ar jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir/ar trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir/ar jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) prekybos internetinėje parduotuvėje tikslu.

7.4. Paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kas pirkėjo ir/ar jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktam bankui (toliau – Bankas) bei banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui prekybos internetinėje parduotuvėje tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Pirkėjas ir/ar j atstovai turi teisę atšaukti bet kokį anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, reikalauti apriboti banko ir mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą Pirkėjo ir/ar jo atstovo duomenų tvarkymą.

7.5.Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir/ar jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir/ar jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

7.6. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir/ar jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu ir/ar kitu Pirkėjo, jo atstovų pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.

7.7. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir/ar jo atstovus prekybos internetinėje parduotuvėje tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi prekybos internetinėje parduotuvėje tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

7.8. Paspaudus mygtuką „Užsakyti“ , Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje www.azo.lt suformuotame užsakyme ir išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodomos eurais su PVM.

8.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų. Šiuo metu www.azo.lt elektroninėje parduotuvėje galima atsiskaityti naudojantis šių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis: AB „Swedbank“ bankas ir AB „SEB“ bankas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka aptarnaujančiam Bankui.

8.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas artimiausiame banko skyriuje, perveda pinigus į www.azo.lt  banko sąskaitą. Tokiu atveju, Pirkėjas įsipareigoja atsiųsti Pardavėjui el. paštu pavedimo kopiją, kad už prekes sumokėta.

8.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasirinkęs prekių atsiėmimą pasirinktame „Gaschema“ prekybiniame objekte, atvykęs į pasirinktą objektą atsiimti prekių atsiskaito grynaisiais pinigais. Šiuo atveju Pirkėjas, atsiimdamas prekę turi pateikti vieną iš šių Taisyklių 7.3. p. nurodytų asmenį identifikuojančių dokumentų.

8.5. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2. ir 8.3. skirsniuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsdamas, tačiau ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. skirsnyje numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas prekes, nurodo kitą pristatymo adresą, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo adreso ar dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (prekes pristatantis kurjeris).

9.5. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo būdą.

Elektroninėje parduotuvėje taikomos DPD kurjerio pristatymo kainos:

Svoris, kg Pristatymo kaina, Eur be PVM
Iki 2 2,43
Nuo 2 iki 5 2,61
Nuo 5 iki 10 3,48
Nuo 10 iki 20 4,63
Nuo 20 iki 31,5 6,08
Nuo 31,5 iki 50 7,53
Nuo 50 iki 75 9,27
Nuo 75 iki 100 13,03
Nuo 100 iki 200 16,80
Nuo 200 iki 300 22,59
Nuo 300 iki 400 27,51
Nuo 400 iki 500 31,28
Nuo 500 iki 700 39,39
Nuo 700 iki 1000 48,37
Kiekvienas papildomas 100 kg 5,21

 

9.6. Elektroninėje parduotuvėje taikomos Omniva kurjerio pristatymo kainos į paštomatus:

Pristatymo kaina 3 €. Prekės pristatymo terminas 1-3 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo. Paslauga teikiama, jeigu užsakymas neviršija 30 kg ir bendrųjų užsakymo siuntos išmatavimų 41 cm x 38 cm x 64 cm.

 

9.7. Įprastai Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo dienos, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, tokiu atveju Pardavėjas tikslią prekių pristatymo datą ir laiką nurodo Pirkėjo registracijos formoje pateiktu Pirkėjo elektroniniu paštu.Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el.pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

9.8. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas (arba jo įgaliotas asmuo) privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ir kitus su siuntos perdavimu – priėmimu susijusius dokumentus. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ir kituose su siuntos perdavimu – priėmimu susijusiuose dokumentuose laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės prekių pažeidimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (sulamdyta, atplėšta, aplieta vandeniu ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos, netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Elektroninėje parduotuvėje www.azo.lt parduodamų prekių bendrosios savybės nurodomos prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

10.4. Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių  kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose.

10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

10.6. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų ir, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančias kompanijas.

10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kurį pirkėjas gali atsisiųsti ČIA. Užpildytą dokumentą pirkėjas pateikia kartu su grąžinama preke. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją raštu elektroniniu paštu (žr.“Kontaktai“), nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį.

11.4. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į „Gaschema“ prekybos centrus: ,,Gaschema” Klaipėdos prekybos centras, Šilutės pl. 109, LT-95112, Klaipėda (darbo laikas: I-IV: 7:30-16:45 val.; V: 7:30-15 val. ; VI-VII: nedirba), ,,Gaschema” Kauno prekybos centras, Elektrėnų g. 9D, LT-51193 Kaunas (darbo laikas I-IV: 7:30-16:45 val.; V: 7:30-15:00 val.; VI-VII: nedirba), ,,Gaschema” Vilniaus prekybos centras, Jočionių g. 14, 02300 Vilnius (darbo laikas: I-IV: 7:30-16:45 val.; V: 7:30-15 val.; VI-VII: nedirba), ,,Gaschema” Šiaulių prekybos centras, Išradėjų g. 5A, LT-78149, Šiauliai (darbo laikas: I-IV: 7:30-16:45 val., V: 7:30-15 val., VI-VII: nedirba), ,,Gaschema” realizacija Jonavoje, Jonalaukio km. 3. LT-55296, Jonavos raj. Savivaldybė (darbo laikas: darbo laikas: I-IV: 7:30-16:45 val.; V: 7:30-14 val.; VI-VII: nedirba), arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte  numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pasiimti iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 1. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pristatymo adreso formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ar jų laiku neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jei www.azo.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Dėl žalos atsiradusius tiesioginius nuostolius kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai.

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 1. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje www.azo.lt gali skelbti įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti/panaikinti.

 1. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užpildytose formose pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pagrindu kilusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kompetentingi spręsti vartojimo ginčus taip pat  nurodyti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.